ERP - Ekonomický informační systém Ekopraktik

Podnikový ekonomický informační systém EKOPRAKTIK je vyvinut v prostředí Microsoft ACCESS. Systém pracuje na SQL Serveru v síťové verzi s možností vzdálených přístupů prostřednictvím Internetu. Veškeré doklady jsou jednoduché, srozumitelné a snadno vyplnitelné. EKOPRAKTIK je autorským produktem mnohaletého vývoje skupiny auditorů a zkušených programátorů. Systém je orientován na praktické uživatelské požadavky při vedení účetnictví, dosažení maximální vypovídací schopnosti zejména v oblasti činností a zakázek a na průkaznost v souladu s platnou legislativou. Systém je pravidelně aktualizován, aktuální verze jsou uživatelům k dispozici prostřednictvím Internetu.

Jako součást implementace prováděné naší společností nabízíme tyto činnosti nezbytně nutné k úspěšnému zavedení a zprovoznění IS Ekopraktik:

 1. Analýza organizačního uspořádání.
 2. Analýza činností.
 3. Zpracování systémového projektu.
 4. Konzultace návrhu systémového projektu s managementem společnosti a jeho finalizace včetně požadavků na manažerské výstupy.
 5. Realizace programových úprav dle specifických požadavků uživatele.
 6. Instalace a základní parametrizace IS Ekopraktik.
 7. Navedení stávajících dat uživatele do IS Ekopraktik a jeho spuštění.
 8. Zaškolení pracovníků uživatele při práci s ostrými daty pod dohledem našich pracovníků, doladění parametrů IS Ekopraktik v součinnosti s uživatelem.
 9. Zkušební provoz systému s průběžným dohledem našich pracovníků ukončený měsíční závěrkou v rozsahu řádně roční závěrky.

Po zprovoznění IS Ekopraktik následuje fáze jeho postupného propojování s ostatními informačními systémy provozovanými uživatelem či jejich náhrada IS Ekopraktik, a to zejména s ohledem na to, aby jednou pořízená data převedená do elektronické podoby nebylo nutno znovu ručně zavádět do jiných částí celého takto propojeného komplexu.

Aplikační oblasti informačního systému Ekopraktik – naše stávající implementace

 • výroba,
 • obchod,
 • služby včetně služeb cestovních kanceláří,
 • zemědělství a lesnictví,
 • bytová družstva a společenství vlastníků,
 • výzkum a vývoj,
 • nezisková sféra (rozpočtové a příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, svazky obcí atd.).

Implementace nabízíme i na bázi outsourcingu